Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska14A/15
tel./fax: (95) 722-54-95 e-mail:
gorzow@hipokrates.org
 

 
Szukaj:


Szanowni Państwo,


w imieniu producenta oprogramowania drEryk i naszego Partnera Pana Sylwestra Gomółki oraz CSIOZ zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie organizowane w ramach Cyklu spotkań regionalnych dla lekarzy i kierowników medycznych.

Spotkanie obejmuje następujące zagadnienia: • Korzyści i konsekwencje oraz obowiązki wynikające z wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

 • Elektroniczna recepta (e-recepta) – prezentacja przedstawiciela CSiOZ.

 • Praktyczne zastosowanie dobrych rozwiązań informatycznych na przykładzie oprogramowania drEryk:

  • usprawnienie funkcjonowania podmiotów leczniczych,

  • skrócenie czasu pracy personelu,

  • automatyzacja i bezpieczeństwo,

  • eZLA i e-recepta,

  • kompleksowe i intuicyjne rozliczenia z NFZ oraz innymi płatnikami,

  • Obieg dokumentacji w podmiocie leczniczym z wykorzystaniem oprogramowania drEryk i systemu ErLab,,

  • Wsparcie personelu poprzez aplikacje mobilne,


 • Wymiana informacji – dyskusja.


UWAGA: aby uzyskać darmowy udział należy się zarejestrować przez poniższe linki w zależności od preferowanego terminu i miasta:


Gorzów Wielkopolski:

http://ibfgroup.pl/konferencje/dr-eryk-cykl-spotkan-regionalnych-dla-lekarzy-i-kierownikowmedycznych/rejestracja-dreryk-gorzow-wielkopolski.html


Świebodzin:
http://ibfgroup.pl/konferencje/dr-eryk-cykl-spotkan-regionalnych-dla-lekarzy-i-kierownikowmedycznych/rejestracja-dreryk-swiebodzin.html


Zielona Góra:
http://ibfgroup.pl/konferencje/dr-eryk-cykl-spotkan-regionalnych-dla-lekarzy-i-kierownikowmedycznych/rejestracja-dreryk-zielona-gora.html


Spotkania szkoleniowe odbędą się w następujących terminach:


5.11
Gorzów Wielkopolski
Hotel Fado, Al. Konstytucji 3-go Maja 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski


6.11
Świebodzin
Hotel Graffit, os. Południowe 34, 66-200 Świebodzin


7.11
Zielona Góra
Hotel Ruben, Al. Konstytucji 3-go Maja 1a, 66-805 Zielona GóraAgenda spotkania - Start od godziny 18:30 do 21:30 1. Projekt e-Zdrowie, podstawy prawne i terminarz wprowadzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM):

  • projekt e-Zdrowie, jego realizacja i wykorzystanie w Polsce i w Europie,

  • podstawy prawne: co już jest wymagane, a co i od kiedy ma obowiązywać,

  • obowiązki podmiotu leczniczego – informacje dla personelu medycznego i właścicieli oraz Kierowników medycznych,

  • korzyści wprowadzenia EDM.


 2. Jak zadbać o swoje pieniądze w kontekście relacji z NFZ i przygotować się do EDM:

  • jak oprogramowanie drEryk wspiera codzienną pracę lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek,

  • drEryk – jak oprogramowanie wspiera codzienną pracę personelu,

  • pełna i automatyczna integracja z portalem eWUŚ i mobilne rozwiązania wspierające,

  • bezpieczeństwo lekarza i pacjenta dzięki alertom i powiadomieniem w drEryk,

  • program profilaktyczny ChUK,

  • szybkie i proste wystawianie elektronicznych zwolnień eZLA,

  • błyskawiczne i bezbłędne wystawianie recept elektronicznych e-recepta.


 3. Elektroniczna recepta (e-recepta) – prezentacja przedstawiciela CSiOZ.

 4. Oprogramowanie DrEryk:

  • terminarz wizyt powiązany z eWUŚ, kolejkami oczekujących i AP-KOLCE oraz e-rejestracją,

  • elektroniczna wizyta lekarska POZ i AOS,

  • szablony wizyt, recept, badań,

  • błyskawiczny dostęp do dokumentacji, generowanie recept, skierowań i innych wydruków,

  • wystawianie eZLA bezpośrednio w programie,

  • proste tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej dzięki rozwiązaniom drEryk,

  • panel terapeuty/rehabilitanta wraz z automatem kopiowania zabiegów,

  • łatwe i bezbłędne rozliczenia NFZ oraz korygowanie świadczeń,


 5. Dyskusja: czas na pytania i odpowiedzi praktyków.SZKOLENIE


KOLEZANKI I KOLEDZY,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU NA TEMAT „e-RECEPTY”, które odbędzie się dnia 25 października 2019r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawska 14A/15.

Zgłoszenie udziału do 18 października 2019r.

Tel. 95 722 54 95; 95 735 62 39


Informacja zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)


Od 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

W przypadku zamiaru przystąpienia do PES należy wziąć pod uwagę, że lekarz, lekarz dentysta zgłoszenie do tego egzaminu może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Aby przystąpić do PES należy:

 • Założyć konto w SMK,

 • Uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości (uwierzytelnienie), przez:

  • podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo

  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne)
   w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
   realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
   poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub

  • właściwą okręgową izbę lekarską

tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku konieczna jest osobista wizyta lekarza z dokumentem tożsamości we właściwej okręgowejj izbie lekarskiej) w celu weryfikację tożsamości i uprawnień.

W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK

W przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złżeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu,muszą uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia urzędu wojewódzkiego. Następnie, po wydrukowaniu ww. wniosku w formie papierowej wraz z całością dokumentacji oświadczającej odbycie szkolenia (tj.karty szkolenia specjalizacyjnego zawierającej opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz ewentualnie innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie wszystkich elementów programu specjalizacji np. publikacji lub prac poglądowych) składają go w urzędzie wojewódzkim.

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, lekarza dentysty, po czym przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji
konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

Każdy z wymienionych powyżej podmiotów ma 14 dni na wykonanie należących do ich kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK (o odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę dodatkowo na piśmie). W przypadku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, należy złożyć w SMK kolejny wniosek, tzw. wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

W sesji jesiennej 2017 roku wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z tym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji jesiennej 2017 roku powinny rozpocząć opisaną procedurę (w szczególności założyć konto w SMK i złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego) z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i awodowego, nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i wybranej weryfikacji, możliwe jest od razu złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (potwierdzenie zrealizowani szkolenia specjalizacyjnego jest składane w formie oświadczenia).

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, telefonicznie:
(22) 597 09 21
(22) 492 50 19
(22) 203 27 66
(22) 597 09 76
(22) 597 09 75
lub mailowo:
smk-serwis@csioz.gov.pl

Poniżej podajemy link do podręcznika użytkownika wnioskującego o PES, opracowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) , gdzie znajdują się przydatne dla lekarza informacje.
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Instrukcje/podrecznik_uzytkownika_wnioskowanie_o_pes_59034850827e7.pdfSZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZYXXXVII OKREGOWY ZJAZD LEKARZY DELEGATÓW OIL W GORZOWIE WLKP. ODBEDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2019 R. W HOTELU MIESZKO W GORZOWIE WLKP.

ROZPOCZĘCIE ZJAZDU GODZ. 9:45

WYBIERZ SPECJALIZACJĘ Z MEDYCYNY PRACY!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada wolne miejsca specjalizacyjne. Proponujemy szkolenie w ramach umowy cywilno-prawnej lub w ramach zatrudnienia w WOMP.

Specjalizacja może odbywać się w trybie modułowym ( 5 lat szkolenia, w tym 3 lata moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych i 2 lata moduł specjalistyczny) lub skróconym tj. 2 - letnim. Tryb dwuletni obejmuje lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej i medycyny pracy albo II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, rodzinnej, ogólnej, sportowej, medycyny transportu.

W zakresie modułu specjalistycznego niemal wszystkie z wymaganych staży można odbyć w lokalnym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Obecnie w toku specjalizacji nabywa się wszystkie uprawnienia orzecznicze (dotyczące badań kierowców, osób starających się i posiadających pozwolenie na broń, narażonych na promieniowanie jonizujące, pracujących na morzu lub w warunkach tropikalnych). Daje to szerokie możliwości pracy, również po stronie niemieckiej. Dla niektórych może być ważny aspekt wykonywania zawodu w godzinach dziennych bez konieczności pełnienia dyżurów. Problemem w naszym regionie są mało liczne i starzejące się kadry lekarzy medycyny pracy, dlatego też specjaliści medycyny pracy są i będą poszukiwani.

Informacje:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., ul Fabryczna 70,
www.womp.gorzow.pl
tel. 95 7202303, biuro@womp.gorzow.pl


Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych w pierwszym półroczu.

Miejsce: Wojewódzka I Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolski ul. Sikorskiego107.

Data: piątek 22 lutego 2019 r. godz. 16:00 – 19:00
Wykładowca: Pani dr n. med. Marta Maciak (Centrum Stomatologii Estetycznej ALFADENTAL w Krakowie)
Tematwykładu: “Zespół endo-perio. Diagnostyka, etiologia, postepowanie”
Współpraca z MIP Pharma

Data: piątek 22 marca 2019 r. godz:16-19:00
Wykładowca: Pan drn.med. Bartosz Cerkawski Temat wykładu: “Biominimalistyczne podejście do endodoncji – zmiana paradygmatu w leczeniu endodontycznym - wykład z pokazem praktycznym pod mikroskopem”.
Współpraca z Multidental

Data: piątek 12 kwietnia 2019 r. godz:16-19:00
Wykładowca: Pan dr n. med. Leszek Mierzejewski (Gdański Uniwersytet Medyczny – Klinika Kardiologii)
Temat wykładu: “Pacjent kardiologiczny w gabinecie stomatologicznym”.
Współpraca z MIP Pharma

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Prezes Oddziału Gorzów Wielkopolski
dr Anna Wasij

Konferencja - Najnowsze Trendy w Stomatologii 2019

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony za rok 2018
Przypominamy Praktykom Zawodowym Lekarzy i Lekarzy Dentystów o obowiązku
sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2018.


Pismo do OIL w Gorzowie Wlkp. dot. sprawozdawczosci statystycznej za rok 2018.doc 2019.02.04    (52 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .
Przekaż 1% podatku

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POPRZYJ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ "SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY"

Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. w dniu 21 września 2018r. zaapelowała o poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – "Szczepimy, bo myślimy".

Nie do przyjęcia są postulaty zniesienia obowiązkowych szczepień ochronnych.

Przypominamy, że każdy lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest do zapobiegania chorobom i działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
Przyjmowanie odmiennych postaw jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
Należy więc wesprzeć każdą inicjatywę zmierzającą do wyegzekwowania obowiązku szczepień ochronnych.
Dlatego, aby nie pozostawać bezczynnym apelujemy do Wszystkich członków OIL w Gorzowie Wlkp. o włączenie się  w akcję zbierania podpisów pod projektem ww. ustawy.


Podpis pod inicjatywą obywatelską "Szczepimy, bo myślimy" może złożyć KAŻDY obywatel RP, który ukończył 18rż. i nie ma ograniczonych praw obywatelskich.


Wystarczy wypełnić i złożyć podpis na załączonej tabeli (NIE WPISUJEMY LICZBY PORZĄDKOWEJ) oraz dostarczyć do:
- siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 14a/15WAŻNE:

- tabele należy drukować JEDNOSTRONNIE w formacie A4,
- należy wypełnić wszystkie pola w tabeli oprócz liczby porządkowej,
- jeżeli kilka osób ma te same dane, np. adres należy je wpisywać każdorazowo,
- z uwagi na wpisywanie do tabeli podpisów danych osobowych prosimy o nie pozostawianie kartek z podpisami w miejscach dostępnych dla osób trzecich.

Projekt ustawy.pdf 2018.10.16    (60 KB) 
Tabela podpisów.pdf 2018.10.16    (30 KB) Formularze oświadczeń do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

poniżej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniam wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) chcących skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532). Obydwu formularzom towarzyszą dodatkowe materiały informacyjne.
Załączone poniżej formularze zostały opracowane przez Naczelną Izbę Lekarską i uwzględniają uwagi Ministerstwa Zdrowia, dlatego też rekomendujemy Państwu korzystanie z tych formularzy.

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

1_Informacja-dla-lekarza-specjalisty.docx 2018.08.27    (23 KB) 
1_Wzor-zobowiazania-lekarza-specjalisty.docx 2018.08.27    (18 KB) 
2_Informacja dla lekarzy rezydentow.docx 2018.08.27    (49 KB) 
2_Wzor-deklaracji-lekarza-rezydenta.doc 2018.08.27    (33 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .UWAGA!
Uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia jest możliwe z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem złożenia stosownego zobowiązania lub oświadczenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. w terminie do 7 września 2018 r. W przypadku lekarzy specjalistów warunkiem uzyskania podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. jest złożenie w terminie do 7 września 2018 r., oświadczenia o niewykonywaniu świadczeń „konkurencyjnych” skutecznego od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane.
Powyższe oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu, zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1 września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7 września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.
W tym miejscu zamieszczamy treść komunikatu, jaki otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia wyjaśniającego niektóre z wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

komunikat.docx 2018.08.27    (58 KB) 

Komunikat
Komunikat dot. nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących indywidualną praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)


Komunikat BDO.pdf 2018.06.25    (88 KB) 
Oswiadczenie.pdf 2018.06.25    (54 KB) 

Porozumienie rezydentów


Komunikat dla lekarzy-po komisji zdrowia-ustawa realizujaca porozumienie z rezydentami-MK.doc 2018.07.05    (55 KB)  
Poprawki do ustawy o zm. ustwy o swiadczeniach-porozumienie z rezydentami.doc 2018.07.05    (83 KB)  
Porozumienie Ministra Zdrowia z rezydentami.pdf 2018.07.05    (343 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


RODO. Instrukcja ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym
14 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o zamieszczonych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej materiałach, dotyczących ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym. Dokumenty przygotował Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

RODO instrukcja.docx 2018.07.02    (48 KB) 

SKŁADKI
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 r.
60 zł
- podstawowa kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów
10 zł - kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu ("lekarze stażyści").
Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:
 1. ukończył 75 lat;
 2. został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;
 3. złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
Lekarz korzystający ze zwolnienia z opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiągnięciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki (osiągnięcie przychodu).
Przypominamy o obowiązku zgłaszania następujących informacji:
 • do Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu OIL w Gorzowie Wlkp. dotyczących m.in.:
  zmiany nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresupoczty elektronicznej, informacji o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, informacji o
  emeryturze lub rencie (datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję) - w terminie 30 dni,
 • do Komisji Praktyk Lekarskich OIL w GORZOWIE Wlkp.:
  podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 • 1. Oswiadczenie o osiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (36 KB) 
  2. Oswiadczenie o nieosiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (62 KB) 

Ogłoszenia o pracy
TUTAJ najnowsze ogłoszenia zatrudnienia dla lekarzy.

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów
Szanowni Państwo,

W załączeniu wykaz obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe, przygotowany przez dr Halinę Porębską we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Informacja dotyczaca wystawiania faktur przez lekarzy.pdf 2014.02.13    (44 KB) 
Nowe obowiazki wytwórców zakaznych odpadów medycznych.pdf 2014.02.07    (31 KB) 
Obowiazki lekarzy przedsiębiorców.pdf 2014.02.07    (265 KB) 

Pokoje hotelowe dla lekarzy w Warszawie

Księgi rejestrowe podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
Przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska w rubryce nazwa będzie widoczna księga rejestrowa praktyki lekarza.
System umożliwia składanie wniosków o zmianę wpisów w księdze rejestrowej. W tym celu w zakładce Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Aplikacja dla Praktyk Zawodowych należy utworzyć swoje konto i zalogować się do systemu. Tam znajduje się wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu i po przybiciu pieczątki praktyki należy przesłać do działu praktyk na adres OIL w GORZOWIE Wlkp. lub dostarczyć osobiście.
Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania od nowego roku nie będzie mogła być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach). Lekarze, którzy w oparciu o praktykę wyłącznie w miejscu wezwania świadczą usługi na rzecz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, zobowiązani są do dokonania zmiany tej praktyki na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego do końca 2012 r.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy zgłosić w Izbie.

Wniosek o nadanie uprawnień.pdf 2013.10.16    (44 KB) 

Praktyki Lekarskie - Działalność Lecznicza
Poniżej zamieszczamy informacje, przepisy prawne oraz wzory dokumentów dotyczących praktyk lekarskich

1. Praktyki Lekarskie - informacje.pdf 2012.05.11    (56 KB) 
Oswiadczenie sanepid oc1_rejestr praktyk.doc 2017.07.03    (25 KB)  
Wniosek A-1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek A-2(1).pdf 2013.01.25    (265 KB) 
Wniosek A-2.pdf 2013.01.25    (306 KB) 
Wniosek B-1.1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek B-1.2.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek B-2.pdf 2013.01.25    (291 KB) 
Wniosek B2(1).pdf 2013.01.25    (262 KB) 
Wniosek B2(2).pdf 2013.01.25    (247 KB) 
Wniosek C-1.pdf 2013.01.25    (240 KB) 
Wniosek C-2.pdf 2013.01.25    (236 KB) 
Załacznik do wniosku B-1.2.pdf 2013.01.25    (247 KB) 
Załacznk do wniosku A-1 lub B-1.1.pdf 2013.01.25    (257 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone
przez nich przy wykonywaniu czynności zawodowych

Zgodnie z art. 48 a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 136, poz. 857 ze zm.) wprowadzonym ustawą o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)

1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYŁĄCZENIA:

Nie mają obowiązku ubezpieczenia nowym ubezpieczeniem OC wprowadzonym powyższą ustawą:

1) lekarze i lekarze dentyści, wykonujący zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgodnie z interpretacją prezentowaną przez Ministerstwo Zdrowia i ustaleniami przyjętymi przez Zespół ds. Ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej
art. 120 kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy
wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.
Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy ograniczona jest do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu temu pracownikowi w dniu
wyrządzenia szkody, jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie (119 kp)
jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślenie pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości poniesionej przez pracodawcę (122 kp )

2) lekarze i lekarze dentyści przyjmujący zamówienia od: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ministra centralnego organu administracji rządowej wojewody jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i posiadający ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o zoz pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że w ramach stosunku pracy

3) lekarze i lekarze dentyści posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i posiadający z tytułu art. 136 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z pózn. zm.) ubezpieczenie OC pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że na w ramach stosunku pracy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 78, poz. 515).

Nowy rachunek bankowy
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2004 r. wprowadzony zostaje nowy numer rachunku bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O/GORZÓW WLKP.
72 1240 3549 1111 0000 4431 2323.

Komisje
Składy osobowe, regulaminy oraz dokumenty publikowane przez poszczególne komisje znajdują się na stronie Komisje problemowe w dziale Tematy. Zapraszamy...

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@gorzow.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-04-23