00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110
Sekretariat
tel: (22) 559-13-00, (22) 559-13-24
fax: (22) 559-13-23

 
Informacje dla lekarzy

Jak korzystać z wyszukiwarki szkoleń

W wyszukiwarce dostępne są zarówno szkolenia związane ze sprecyzowanym miejscem zdarzenia edukacyjnego, jak również szkolenia eksterytorialne prowadzone w sposób ciągły, np. przez sieć Internet. Zakres wyszukiwania ograniczony jest tylko do zdarzeń, które aktualnie trwają lub są zaplanowane na najbliższą przyszłość.


Wyszukiwarka pozwala na uzyskanie listy bieżących lub planowanych w wybranym okresie zdarzeń. Posługiwanie się wyszukiwarką polega na zadaniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku ok.

Kryteria wyszukiwania ustala się odpowiednio ustawiając :

- przełączniki (np. Termin kształcenia) - gdzie należy wybrać jedną z dostępnych opcji,
- listy rozwijalne (np. Forma kształcenia) - gdzie należy wybrać jedną z dostępnych propozycji,
- pola tekstowe (np. Dziedzina kształcenia) - gdzie należy wpisać tekst lub fragment wyszukiwanego tekstu

Zawężanie kryteriów wyszukiwania daje w efekcie, krótszą i łatwiejszą do analizy listę zdarzeń.

Dokładniejsze informacje o konkretnym zdarzeniu edukacyjnym zostaną wyświetlone po kliknięciu linku w pierwszej kolumnie listy wyników (pn. Termin zdarzenia). Z poziomu tego okna może również uzyskane informacje o kształceniu wydrukować.

Wyszukiwarka aktualnych szkoleń

Przejście do wyszukiwania informacji od dostępnych szkoleniach.
Centralna Ewidencja Punktów Edukacyjnych (CEPE)

CEPE jest rozwiązaniem organizacyjno-informatycznym Naczelnej Izby Lekarskiej przeznaczonym do obsługi zagadnień związanych z ewidencją punktów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jest platformą komunikacji między Podmiotami Prowadzącym Kształcenie Podyplomowe, a Okręgowymi Izbami Lekarskimi

Najprościej - CEPE służy Podmiotom Prowadzącym (akredytowane przez Izbę) Kształcenie Podyplomowe do przesłania Okręgowej Izbie Lekarskiej informacji o zdobytych przez lekarza, lekarza dentystę punktach edukacyjnych.

Każdy lekarz i lekarz dentysta uczestnicząc w akredytowanym zdarzeniu edukacyjnm (kursie, szkoleniu, konferencji, itd.) ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych, których suma po upływie okresu rozliczeniowego decyduje o zaliczeniu obowiązku doskonalenia zawodowego. Obowiązujące aktualnie przepisy obligują następnie lekarzy i lekarzy dentystów do dostarczenia do Okręgowej Izby Lekarskiej dokumentu poświadczającego udział w zdarzeniu edukacyjnym i liczbę zdobutych punktów.

CEPE daje możliwość przesłania elektronicznie infomacji o uczestnikach i uzyskanych punktach, niezależnie od wydawanych przez Podmiot zaświadczeń, certyfikatów, itp.
Dlatego jeśli mają Państwo do wyboru zdarzenie edukacyjne oferowane przez Podmiot korzystający z CEPE, to rekomendujemy taki Podmiot jako wspólpracujący z samorządem w sprawach ewidencji punktów edukacyjnych.

Wyróżnikiem dla Podmiotów korzystających z CEPE jest wyświetlany w wynikach wyszukiwania znak


Naczelna Izba Lekarska. Ul. J. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. E-mail: sekretariat@hipokrates.org. Tel. (22) 559 13 00. Fax (22) 559 13 24.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2008 Naczelna Izba Lekarska  
Korespondencja: sekretariat@hipokrates.org  
Uwagi techniczne: serwis@nil.org.pl  
Data utworzenia: 2009-11-26